?

Log in

Previous Entry | Next Entry

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Галузь історичної науки,  що вивчає речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними    давню історію суспільства,  називається
       Г  археологія.


2. Первісна людина з’явилася на території сучасної України близько
          Б  1 млн років тому.


3. Мізинська,  Кирилівська стоянки первісних людей є пам’ятками
       А  палеоліту.4. Яке житло в епоху палеоліту будували первісні люди?
               В   (з кісток покритих зверху шкурами тварин)                          


5. Основу привласнюючого господарства первісних людей становили
          Г  мисливство, збиральництво, рибальство.


6.  Укажіть ознаки неолітичної революції.
    1. Винайдення першого штучного продукту – сплаву міді та олова.
    2.  Виникнення землеробства та скотарства.
    3.  Відокремлення скотарства від землеробства.
    4.  Перехід до осілого способу життя.
    5.  Винайдення свердління, пиляння та шліфування каменю.
    6.  Відокремлення ремесла від землеробства.
    7.  Виникнення виробництва керамічного посуду, прядіння, ткацтва.
            В  2, 4, 5, 77.  Найдавнішу згадку про кіммерійців містить
       А  «Одіссея»  Гомера.

8.  Першими на території України розпочали виплавляти залізо з болотяної руди й оволоділи  технікою виготовлення сталі
            В  кіммерійці.


9.  Панування скіфських племен у степах Північного Причорномор’я припадає на період
         Г  раннього залізного віку.


10. Проникнення сарматів у степи Північного Причорномор’я на межі III – ІІст. до н. е.     супроводжувалося витісненням скіфів
        А  у пониззя Дніпра та на Кримськийпівострів.11. На Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва, грецькі колоністи заснували місто
        В  Ольвія.


12. Укажіть назви племінних об’єднань давніх слов’ян,  які вживаються в працях візантійських
     і готських істориків.
    1. Алани
    2.  Венеди
    3.  Роксолани
    4.  Анти
    5.  Склавини
    6.  Авари
        Г  2, 4, 5


13. Богом громовиці у давніх слов’ян був
       А  Перун.14. Утворення Київської Русі завершилося за князювання
            Б  Олега.


15. У якому році відбулася описана подія?
    «Коли ж почули древляни,  що він знову йде,  порадилися з князем своїм Малом і сказали:  «Якщо внадиться вовк до овець,  то виносить по одній все стадо, якщо не уб’ють його. Так і сей: якщо не вб’ємо його,  він усіх нас погубить». І послали вони до нього,  кажучи: «Чого ти йдеш знову? Ти забрав всю данину». І не послухав їх,  і древляни,  вийшовши на     супротив  з города Іскоростеня, вбили його...»
                В  945 р.16. На карті позначено територію Київської Русі за часів правління
            Б  Ігоря.                       


17. Велика княгиня київська Ольга (945 – 957 рр.) підчас свого правління
    1. створила осередки центральної князівської влади на місцях і регламентувала процес збирання данини, запровадивши «погости» та «уроки».
    2.  поклала край пануванню Хозарського каганату в Причорноморських і Прикаспійських  степах, здійснивши низку військових походів.
    3. відвідала Константинополь і прийняла християнство, проте християнізація Русі на державному рівні не відбулася.
        В  1, 3


18. Чи стосуються події, описані літописцем,  діяльності князя Святослава Ігоревича?
    1.  «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу  Вежу взяв. І ясів він переміг, і касогів, і прийшов до Києва».
    2.  «А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір».
            Б  Лише перша.19. На карті заштриховано території, приєднані до Київської     Русі за часів князювання
        Г  Володимира.


20.Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Володимира Великого?
    1.«І поставив він кумири на пагорбі, позадвором теремним: Перуна дерев’яного, – а голова його  булла срібна, а вус – золотий, – і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла...»
    2.«І повелів він поскидати кумирів – тих порубати, а других вогню оддати. Перуна ж повелів він прив’язати коневі до хвоста і волочити з Гори по Боричевому узвозу наручай...»
        А  Обидві події.                                             


21. Коли відбулися описані нижче події?
    «І тоді єпископ корсунський з попами охрестили Володимира. Охрестився ж він у церкві святої Софії. І єсть церква та в городі Корсуні, стоїть вона на високому місці посеред города, де ото чинять торг корсуняни... Коли ж охрестили його в Корсуні, то передали   йому віру християнську...»
        Б  Х ст.


22. Одним із наслідків упровадження християнства на Русі стало
    Б  розширення рівноправних зв’язків Русі з європейськими державами.23. Про якого великого київського князя йдеться в уривку з історичного джерела:
    «Отець бо його... землю... хрещенням просвітив, а сей великий князь... засіяв книжними    словами серця віруючих людей...»?
        В  ЯрославаМудрого


24. Який варіант заповнення пропусків у поданному нижче уривку є правильним?
    «В другій половині Х ст. київський княз Володимир приєднав територію _______ до Київської Русі. Під час війни між синами за батьківську спадщину ця територія опинилася під владою _______. Але у 1030 та 1031 рр.  князь _______ зі своїм братом Мстиславом здійснили два    військові походи й знов захопили її».
        В.  Червенських міст,  Польського королівства,  Ярослав


25. Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Ярослава Мудрого?
    1.  «Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили        вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав – ту. І перестали усобиця        й заколот, і булла тиша велика в землі Руській».
    2.  «А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину.    Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська.  Істалася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір».
    А  Обидві події.


26. Політичний розвиток Київської Русі на прикінці Х – у першій половині ХІст. характеризувався
        Г запровадженням державної релігії, поширенням писаного кодифікованого права.                                           


27. Укажіть особливості розвитку Київської Русі наприкінці Х – у середині ХІст.
     1. Завершення формування території держави.
    2. Вихід держави на міжнародну арену та початок її дипломатичної діяльності.
    3. Перенесення уваги влади із проблеми завоювання земель на їх освоєння та утримання.
    4. Не консолідованість території держави, постійний місцевий племінний сепаратизм.
    5.  Запровадження та поширення державної консолідуючої релігії.
    6.  Поява писаного кодифікованого права.
    7.  Зосередження уваги та сил держави переважно на зовнішній політиці.
        В  1, 3, 5, 6


28. Однією із причин політичної роздробленості Київської Русі є
    А  відсутність чіткого механізму спадкоємності великокнязівської влади.


29. Зміни в політичному устрої Київської Русі в ХІ – ХІІІ ст. були пов’язані з
    Б  появою та функціонуванням інституту загальноруських князівських з’їздів.


30. Які твердження щодо Любецького з’їзду князів є правильними?
     1. На з’їзді було прийнято новий звід руськихзаконів – «Правду Ярославичів».
    2.  З’їзд відбувся в 1097 р. за ініціативи Володимира Мономаха.
    3.  Рішення з’їзду остаточно поклали край князівським усобицям.
    4.  З’їзд ухвалив принцип – «...кожен хай держить отчину свою».
        Г.  2, 4


31. У якому уривку з історичного джерела йдеться про події походу новгород-сіверського князя     Ігоря Святославича 1185 р.?
    Б  «Що то шумить, що то дзвенить перед зорею ранньою? Ігор полки свої повертає...Бились день та бились і другий, а на третій, в південну годину, похилились Ігореві стяги!»                                              


32. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
    «Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні протии одних. За гріхи    наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені».
    З ким зійшлися в битві руські князі?
    А.  з половцями


33. Який з указаних факторів не вплинув на процесс виникнення міст на Русі?
        В.  Безперервність традицій та досвід міського життя з античних часів.


34. На карті позначено
    В  військово-торгівельни йшлях «з варяг у греки».35. Неповноправних людей на Русі, які з тих чи інших причин вибули зі свого соціального   середовища (роду, общини), називали
    Г  ізгої.


36. Збірник норм права Київської Русі ХІ – ХІІ ст. має назву
    Б  «Руськаправда».


37. Скрипторії часів Київської Русі – це
Б майстерні по переписуванню книг для потреб церкви та світської знаті.

38.Укажіть назви пам’яток оригінальної літературної творчості часів Київської Русі.
1. «Слово о полку Ігоревім»
2. Реймське Євангеліє
3. «Ізборник Святослава»
4. «Слово про закон і благодать»
5. «Києво-Печерський патерик»
6. Остромирове Євангеліє
7. «Повість минулих літ»
А 1, 4, 5, 7


39. Яка пам’ятка давньо руської літератури містить такі настанови?
«... Паче всього – убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті... недавайте сильним погубити людину... гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих – як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо всьому душа погиба є і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе...»
В «Повчання дітям» Володимира Мономаха

40. Перша літописна згадка назви «Україна» датується
В 1187 р.

41. Яка з пам’яток давньоруської літератури є найдавнішою?
А «Слово про закон і благодать»

42. Яка пам’ятка давньоруської літератури містить виклад подій всесвітньої історії, походження Русі та історії розвитку давньоруської держави?
Г «Повість минулих літ»

43. Зображена на фото пам’ятка давньоруської архітектури збудована за часів князювання
Б Ярослава Мудрого. (Софіївський собор у Києві)

44. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«Чернець Києво-Печерського монастиря, учасник розпису Успенського собору Києво- Печерської лаври. Зажив слави серед сучасників написанням чудотворних ікон. Дві з них збереглися до нашихднів: «Печерська Богородиця» і «Ярославська Оранта».
А Алімпія

45. На фото зображено фрагмент давньоруської
Б мозаїки.

46. Галицьке та Волинське князівства були об’єднані в єдину державу
В 1199 р.

47. Передумовою тимчасової втрати державної єдності Галицько-Волинського князівства в 1205 р. була
В загибель князя Романа Мстиславича у битві під Завихвостом.

48. Волинь, Підляшшя, Київщина, Східне Поділля досередини XVI ст. перебували в складі
Г Великого князівства Литовського.

49. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще не хрещеними братами, ближніми, ...що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви... Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського».
У якій угоді були зазначені ці умови?
А Кревськійунії 1385 р.

50. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«Після смерті короля Казимира цей край перейшов під владу Угорщини. Однак після укладення Кревської унії Польща знову набирає силу і остаточно приєднує його до своїх володінь».
Якою цифрою на карті позначено «цей край»?
Б 2 (Галичина)

51. Прочитайте уривок з тексту Привілею малярському цеху у Львові та виконайте завдання.
«Постановляємо, що всі товариства художні [Львова], коли вони не створені згідно з приписами і в послухові католицькій церкві, треба розпустити. Бо хто ж не бачить, що товариства схизматиків порушують цеховий лад і підривають послух римськомукостьолу...»
Зміст Привілею є свідченням
Б дискримінації ремісників, що сповідували православ’я.

52. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«Після смерті Вітовта, Ягайло у 1431 р. розпочав воєнні дії проти Литви. Чергове протистояння закінчилося перемир’ям, за яким західна частина земель відходила Польщі, а східна залишалася під контролем Литви».
Якою цифрою на карті позначено землі, що відійшли до Польщі?
В 3

53. У якому столітті відбулися описані події?
«...Василій Іванович, великий князь московський, взяв град Смоленський. Король Сигізмунд... послав протии нього свого воєводу князя Костянтина Івановича Острозького, старосту луцького і брацлавського, з хоробрими воїнами литовськими і руськими. Істали князь з воїнами литовськими проти великої ворожої армії, і вдарили та погубили вісімдесят тисяч, а інших у полон взяли».
В XVІст.

54. Виникнення фільварків на українських землях було зумовлено
Г зростаючим попитом на зерно на внутрішньому та зовнішніх ринках.

55. Орган самоврядування на чолі з бурмистром у містах, що користувалися магдебурзьким правом, називався
Б рада.

56. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«...навчався в Краківському університеті. Викладав медицину, філософію та астрономію в Болонськомууніверситеті, упродовж 1481 – 1482 рр. –ректор цього навчального закладу. Перший відомий нам український автор друкованої книги – «Прогностична оцінка поточного 1483року».
В Ю. Дрогобича

57. З ім’ям Швайпольта Фіоля пов’язано
А друкування в Кракові слов’янських книг кириличним шрифтом.

58. У якому році утворилася РічПосполита?
В 1569 р.

59. Коли відбулася описана нижче подія?
«Ми, Сигізмунд Август, данною грамотою оголошуємо таке: на скликанному цьому сеймі закінчили справу унії між Великим князівством Литовським та королівствомПольським в братерській любові і за згодою обох народів».
Б другаполовина XVI ст. (1596 р.)

60. На карті заштриховано територію
В українських земель, що ввійшли до складу Польського королівства в наслідок укладення Люблінської унії 1569 р.

61. Одним із наслідків укладення Люблінської унії стало
В. входження українських земель до складу Польського королівства.

62. У складі Руського та Брацлавського воєводств Речі Посполитої в другій половині XVI – першій половині XVII ст. перебували
Б Галичина, Східне Поділля.

63. Перелік яких термінів і понять потрібно використовувати, характеризуючи економічний розвиток українських земель у середині XVI – середині XVIІ ст.?
В. Магнатське землеволодіння, фільварки, панщина, кріпацтво.

64. «Середньовічні цехи» – це
Б. корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей.

65. Які чинники зумовили виникнення українського козацтвав XV– XVI ст.?
2.Посилення національного, соціального та релігійного гніту українського населення.
3.Існування массиву вільних земель, освоєння південних територій уходниками.
В 2, 3

66. На карті позначено район
Б формування та розташування реєстрового козацтва наприкінці XVI – початку XVIІст.

67.Дніпровські плавні, розташовані нижче о.Хортиця, що були осередком козацьких промислів і символом вольності запорожців, мають назву
А Великий Луг.

68. На прикінці XVI ст. українськими землями прокотилася перша хвиля козацько-селянських повстань, очолюваних
А. К. Косинським і С. Наливайком.

Далі див. за 16 травня

Comments

( 3 comments — Leave a comment )
(Anonymous)
Jun. 10th, 2010 02:12 pm (UTC)
ти просто не уявляєш як ти мені допоміг!!! велике дякую!!! Дай Бог здоров'я тобі!
(Anonymous)
Jun. 17th, 2010 04:08 am (UTC)
ох, дуже-дуже дякую, піду шукати продовження
(Anonymous)
Jun. 17th, 2010 02:53 pm (UTC)
Дуже Вам дякую)))
( 3 comments — Leave a comment )