?

Log in

Previous Entry | Next Entry

171. Про який регіон йдеться в уривку з історичного джерела? «Перша світова війна принесла українським землям руйнацію господарства. В регіоні було зруйновано понад 40% господарських та житлових будинків, понад 1,5 тис. промислових споруд. Навіть стратегічно важлива нафтова промисловість зменшила виробництво на 1/3». В Галичина
172. Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу спричинено А відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію.
173. У Першому Універсалі Української Центральної Ради було задекларовано Г проголошення автономії України.
174. Які з цитованих нижче документів були оприлюднені в липні – серпні 1917 р.? 1. «На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає ... уряд по пропозиціям Центральної Ради...» 3. «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана..., ми рішуче ставимось протии замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...» А 1, 3
175. Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада А відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів.
176. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд – Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення». Б В. Винниченка
177. Збройний виступ самостійників у Києві спричинено Б оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого Універсалу.
178. Авторство якого з цитованих документів не належить Українській Центральній Раді? В «На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат...» (З інструкції Тимчасового уряду)
179. До якого періоду Української революції належать цитовані документи? 1. «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів». 2. «Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; ...в центрі – Всеукраїнському з’їздові рад..., його Центральному виконавчому комітетові... Україна проголошується республікою рад». В листопад – грудень 1917 р.
180. У Третьому Універсалі Української Центральної Ради було проголошено 2 8-годинний робочий день, державний контроль за продукцією, виготовленою вУкраїні. 3 скасування приватної власності на землю поміщиків та інших не трудових господарств. В 2, 3
181. ПадінняУкраїнської Центральної Ради (УЦР) спричинено Г загостренням відносин УЦР із німецьким та австро-угорським командуванням.
182. Коли відбулася описана нижче подія? «Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України. Управління Україною буде провадитися через посередництво призначеного мною Кабінету Міністрів. Центральна і Мала Рада з нинішнього дня розпускаються». Г 29 квітня 1918 р.
183. Який документ містить такі рядки: «…Українська Держава стояла коло краю загибелі. Спаслася Вона, дякуючи могутньому підтриманню центральних держав, які, вірні своєму слову, продовжують і по сей час боротись за цільність і спокій України. …Як вірний син України я вирішив взятии на себе тимчасово всю повноту влади»? А «Грамота до всього українського народу» П. Скоропадського
184. Що з указанного нижче спричинило падіння Української Держави П. Скоропадського? 1. Вузька соціальна база гетьманату, підкорення його економічної політики інтересам окупаційної влади. 3. Залежність стабільності режиму від німецьких та австрійських збройних формувань. 5. Відсутність дієздатної регулярної національної армії. А 1, 3, 5
185. Про яку державу йдеться в уривку з історичного джерела? «Тепер є сприятливі обставини в цьому питанні, завдання створенняв Києві Української академії наук бере на себе держава. Завдання це – справа державної ваги й вирішити його не під силу приватному товариству. Участь держави в цій справі, створення Комісії для вироблення законопроекту про заснування Академії на чолі з В. І. Вернадським дасть можливість втілити думку про Академію скоро та найбільш повно...» Б Українську Державу гетьмана П. Скоропадського
186. Якою цифрою на карті позначено район дій повстанських загонів Н. Махна проти гетьманської адміністрації, німецьких і австрійських окупаційних військ? Г 4 (територія сучасноїЗапорізької області, м.Гуляйполе)
187. У жовтні 1918 р. Було створено два українських державних університети в містах Г Кам’янець-Подільській, Київ.
188. Українська Держава Павла Скоропадського існувала впродовж Б квітня – грудня 1918 р.
189. У листопаді 1918 р. Український національний союз утворює Директорію з метою В організації повстання протии гетьмана П. Скоропадського.
190. До складу створеної Українським національним союзом Директорі ївходили Б В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, О. Андрієвський, А. Макаренко.
191. У листопаді 1918 р. В. Винниченко очолив Г ДиректоріюУНР.
192. Що сприяло проголошенню цитованої нижче декларації Директорії УНР? Уповноважена силою і волею трудящих України...Директорія цим заходом довершила перший акт соціального та національно-політичного визволення українського народу. Наступним етапом нашої революції є творення нових, справедливих... соціальних і політичнихформ». Г повалення гетьманського режиму П. Скоропадського
193. Вищий законодавчий орган Української Народної Республіки доби Директорії – це В ТрудовийКонгресУкраїни.
194. На карті заштриховано територію Б окуповану військами Антанти наприкінці січня 1919 р.
195. У 1918 р. Було створено Всеукраїнську надзвичайну комісію з метою А утвердження більшовицької диктатури шляхом терору.
196. На карті заштриховано територію В охоплену антибільшовицьким повстанням отамана М.Григор’єва в травні 1919 р.
197. Варшавська угода між Директорією УНР і урядом Польщі передбачала Г спільні воєнні дії протии Червоної Армії на території України.
198. Перебіг яких подій відображено на карті? В Контрнаступу Червоної Армії та розгрому військ генерала П. Врангеля на Півдні України та в Криму в 1920 р.
199. У результаті укладення в 1921 р. Ризького мирного договору Б Польська Республіка визнала існування УСРР.
200. «Лінія Керзона» – це А східний кордон Польщі, визначений Антантою у грудні 1919 р.
201. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства 1920-х років? 1.«Певна частина державних ресурсів і ресурсів приватного господарства дістають право вільного обігу на товарному ринку за принципом купівлі-продажу...» 2.«Тепер же кількість тих, хто харчується за рахунок закордонних комісій допомоги голодуючим в Україні, не перевищує 10% загальної кількості голодуючих...» А Відображено в обох уривках.
202. Державно-політичний статус УСРР у 1921 – 1922 рр. визначався А «договірною федерацією» з РСФРР та іншими радянськими республіками, посиленням її підпорядкування загальнофедеративним органам влади.
203. Процес конституційного оформлення СРСР завершився Г 1924р.
204. У якій галузі господарства УСРР у 1920-х роках розпочалася реалізація плану ГОЕЛРО? А енергетичній
205. Що було характерним для економічного життя УСРР у 1920-х роках? 1. Продподаток 2. Кооперація 5. Госпрозрахунок В 1, 2, 5
206. Розвиткові сільського господарства України в період НЕПу було притаманне Б функціонування виробничо-збутових кооперативів і товариств.
207. «Криза збуту», що охопила економіку УСРРу 1922 – 1924 рр., характеризувалася Г падінням цін на сільськогосподарську продукцію в умовах зростання цін на промисловіовари.
208. Які заходи здійснювалися партійно-державним керівництвом УСРР у галузі сільського господарства республіки впродовж 1921 – 1928 рр.? 1. Зведення всіх податків із селянського двору до єдиного сільгоспподатку в грошові йформі. 3. Розвиток мережі сільськогосподарських кооперативів і споживчих товариств. 5. Звільнення від сплати податків господарств незаможних селян. Б 1, 3, 5
209. Які твердження щодо політики коренізації, здійснюваної в Україні в 1920-х – напочатку 1930-х років, є правильними? 2. Приділяється особлива увага підготовці та висуванню кадрів корінної національності. 3. Створюються окремі адміністративно-територіальні одиниці в місцях компактного проживання не українського населення. В 2, 3
210. У результаті здійснення вУкраїні в 1920-х – на початку 1930-х років політики коренізації В збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно-державного апарату.
211. Політика коренізації, що здійснювалася вУкраїнів 1920-х – на початку 1930-х років, передбачала Б створення національних адміністративних районів, забезпечення культурних прав національних меншин.
212. Олександр Шумський і Михайло Волобуєв у 1920-хроках А критикували кадрову та економічну політику союзного керівництва в Україні.
213. У 1920-х роках в Українській СРР «Гарт», «Плуг», «Ланка», «Молодняк», «Авангард» – це Б літературно-художні об’єднання.
214. З іменами М. Зерова, П. Филиповича, М. Драй-Хмари в історії української культури 1920-х років пов’язано В започаткування літературного угрупування «неокласиків».
215. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «...з 1919 р. Член КП(б) У, один із засновників Спілки письменників «Гарт» (1923), журналів «Літературний ярмарок» (1928), «Політфронт» (1930). Автор творів «Вальдшнепи», «Україна чи Малоросія». Ініціатор літературної дискусії 1925 – 1928 рр.». А М. Хвильового
216. Курс на індустріалізацію проголошено Б 1925 р.
217. Темпи зростання обсягів промислового виробництва в СРСР у 1930-х роках були вищими, ніж в європейських країнах, завдяки Г форсованій індустріалізації.
218. Проаналізуйте статистичні дані й визначте, що стало характерним для промисловості України кінця 1930-х років порівняно з 1920-мироками. Г. Концентрація левової частки робітників у фабрично-заводському секторі, що домінував у виробництві промислової продукції республики
219. Курс на суцільну колективізацію сільського господарства проголошено Б 1929 р.
220. Що з указанного нижче розкриває суть політики колективізації сільського господарства України, здійснюваної в 1930-хроках? 2. Масове створення колгоспів шляхом примусового усуспільнення землі, реманенту, худоби. 3. Утвердження соціалістичного господарювання й державної власності на засоби виробництва. В 2, 3
221. У яких уривках з історичних джерел відображено особливості життя українського суспільства в 1930-хроках? 1.«Загальні збори бідноти... виносили постанови про відібрання у куркулів усіх засобів виробництва. Намічали день розкуркулення й розподіляли актив бідняків по господарствам куркулів. В зазначений термін актив приходив до куркуля та описував усе його майно». 3.«Адміністрування, перегини по відношенню до середняка, штучне насадження колгоспів, методи насильства не тільки щодо середняка, а й бідноти набули характеру системи...» Б 1, 3
222. Постанову ЦВК і РНК СРСР, що ввійшла в історію як «закон про п’ять колосків», прийнято В 1932 р.
223. Комісія В. Молотова, що діяла в Україні впродовж жовтня 1932 р. – січня 1933 р. Б контролювала повне виконання хлібозаготівельного плану.
224. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства 1930-хроків? 1.«Тепер же кількість тих, хто харчується за рахунок закордонних комісій допомоги голодуючим в Україні, не перевищує 10% загальної кількості голодуючих». 2.«Я готовий вислухати будь-які заяви, окрім заяв про голод на селі та прохання про допомогу. Голодують нероби та ледарі, які виробляють по 30–40 трудоднів на рік». В Лише в другому.
225. На карті позначено області Г що зазнали найбільших людських втрат від голодомору 1932 – 1933 рр.
226. Конституція Української РСР 1937 р. Законодавчо закріплювала Б перемогу соціалізму та побудову основ соціалістичного суспільства.
227. «Розстріляне відродження» – умовна назва В літературно-мистецької генерації України 1920 – 1930-х років, репресованої сталінським режимом.
228. З іменами Амвросія Бучми, Леся Курбаса, Гната Юри пов’язаний розвиток Б театральногомистецтва.
229. Які верстви українського суспільства зникають наприкінці 1930-х років? В селяни-власники, промисловці, підприємці
230. Про який судовий процесс йдеться в уривку з історичного джерела? «На лаву підсудних сіло 45 осіб: академіки професори, лікарі, священики, письменники, студенти та викладачі вищої школи, вчителі. Основним обвинувачуваним влада зробила віце-президента ВУАН С. Єфремова. Звинувачувальний вирок зайняв кілька номерів столичної газети «Вісті». Б «Спілка визволення України»
231. Укажіть назви мирних договорів, у яких, серед іншого, визначалася державна належність західноукраїнських земель у 1920-хроках. 2. Сен-Жерменський 4. Тріанонський 6. Ризький Б 2, 4, 6
232. У Паризькому протоколі (1920 р.) задекларовано, що «Англія, Франція, Італія... вважають цілком виправданим приєднання Бессарабії до...» В Королівства Румунія.
233. Уряд якої країни вживав упродовж 1920 – 1930-х років описані нижче заходи? «На Волині та Поліссі протягом п’яти років осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за розпорядженням уряду, найкращі землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало». В Польщі
234. Масові репресії щодо українського населення Галичини, здійснені польським урядом восени 1930 р., отримали офіційну назву Б пацифікація.
235. У якому році було проголошено незалежність Карпатської України? Б 1939 р.
236. Якою цифрою на карті позначено землі, українське населення яких влада вважала «громадянами румунського походження, які забули рідну мову»? Г 4 (Північна Буковина)
237. У якому уривку з історичного джерела відображено один із заходів, спрямованих на асиміляцію українців у 1920 – 1930-х роках? А «Міністерство освіти категорично відхилило прохання відкрити школи з викладанням українською мовою, наголосивши, що громадяни зобов’язані давати своїм дітям освіту тільки в ...школах з румунською мовою викладання».
238. Відповідно до «пакту Молотова – Ріббентропа» розмежування сфер впливу між Німеччиною та СРСР відбулося по лінії річок Г Нарев, Вісла, Сян.
239. Друга світова війна розпочалася нападом Г Німеччини на Польщу.
240. Коли відбулася описана нижче подія? «Польська держава та її уряд фактично перестали існувати. ...радянський уряд не може... байдуже ставитися до того, що ...українці та білоруси, які проживають натериторії Польщі, кинуті на призволяще. ...радянський уряд дав розпорядження Головному командуванню Червоної Армії віддати наказ перейти кордон і взяти під свій захист життя та майно населення Західної України і Західної Білорусії». В 17 вересня 1939 р.
241. Коли було укладено цитований нижче документ? «Уряд СРСР та Німецький Уряд після розпаду колишньої Польської держави розглядають ...як своє завдання відновити мир... на цій території... З цією метою вони дійшли згоди в наступному: Стаття І. Уряд СРСР та Німецький Уряд встановлює в якості кордону... на території колишньої Польської держави лінію, яка нанесена на додану до цього карту та більш докладно буде описана в додатковому протоколі». В 28 вересня 1939 р.
242. Політика радянізації західних областей Українив 1939 – 1941 рр. характеризувалася Б націоналізацією промисловості, торгівлі, земель великих власників.
243. У наслідок включення в 1940 р. Північної Буковини та Бессарабії до складу СРСР Г Північна Буковина ввійшла до складу УРСР, а Бессарабію поділено між Українською та новоутвореною Молдавською РСР.
244. Укажіть причину поразок Червоної Армії на початковому етапі Великої Вітчизняної війни? В Масові репресії наприкінці 1930-х років протии армійського командного складу.
245. Найбільша танкова битва початкового періоду Великої Вітчизняної війни відбулася в районі міст А Луцьк – Рівне – Броди.
246. У результаті бойових дій літа – осені 1941 р. Німецькі війська та їхні союзники Б захопили всю Правобережну, більшу частину Лівобережної України та Крим.
247. На карті позначено лінію фронту часів Великої Вітчизняної війни станом на В грудень 1943 р.
248. Рейди партизанських з’єднань на Правобережну Україну в 1943 р., окрім воєнних цілей, передбачали А нейтралізацію впливу на цій території ОУН та її збройних формувань.
249. Початком визволення території України від нацистської окупації став контрнаступ радянських військ у ході Б Сталінградської битви.
250. «Рейкова війна» – це В операції радянських партизанів із руйнування залізниць, мостів, знищення ешелонів, здійснені напередодні та під час Курської битви.
251. Перебіг якої воєнної операції Червоної Армії описано в уривку з історичного джерела? «Під безперервним вогнем артилерії та ударами німецької авіації війська змушені були проводити переправу... часто переправлялися через річку без танків і важкої артилерії. Під вогнем ворога воїни пливли на правий берег хто як міг: тримаючись за дошки, плащ-намети, напхані соломою. Тонули тисячами в холодній листопадовій воді». Б Київської наступальної операції
252. Корсунь-Шевченківська наступальна операція радянських військ здійснювалася впродовж В січня – лютого 1944 р.
253. Коли відбувалася воєнна операція Червоної Армії, завершальний етап якої описано в уривку з історичного джерела? «Під ударами радянських військ німецькі та румунські дивізії відступали з півночі та сходу півострова до Севастополя. Війська 4-го Українського фронту розпочали штурм севастопольських укріплень в напрямку Північної бухти. Особливо запеклі бої точилися на Сапун-горі, яка булла ключем оборони міста. 9 травня Севастополь було звільнено. Рештки німецького угрупування відійшли на мисс Херсонес, де були знищені, або взяті в полон». Б 1944 р.
254. На карті позначено лінію фронту часів Великої Вітчизняної війни станом на Г червень 1944 р.
255. У якому році Українська РСР стала членом Організації Об’єднаних Націй? Б 1945 р.
256. Хронологічні рамки якого явища історії України є зайвими в ланцюжку: «1921 – 1923 рр., 1932 – 1933 рр., 1941 – 1945 рр., 1946 – 1947 рр.»? В 1941 – 1945 рр.
257. 1945 рік в історії України пов’язаний із Г початком членства республіки в ООН, включенням до її складу Закарпаття.

258. Як називається процес, описаний в уривку з історичного джерела? «Після закінчення Другої світової війни на батьківщину поверталися сотні тисяч військовополонених та цивільних осіб, що добровільно чи примусово опинилися за межами своєї країни в наслідок війни». Г репатріація

259. Особливість процессу післявоєнної відбудови народного господарства України (1945 – початок 1950-хроків) визначалася 1 першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики. 4 опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу. 5 відсутністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили. А 1, 4, 5

260. Процес післявоєнної відбудови в Україні (1945 – початок 1950-хроків) характеризувався
В першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики з опорою лише на власні сили та ресурси РадянськогоСоюзу.

261. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства в період післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-хроків)? 1. «Долаючи нестачу кадрів, влада розпочала широко залучати на робочі місця жінок. Попри великі фізичні труднощі, жінки працювали забійниками, прохідниками на шахтах, металургами, будівельниками. Частка жінок серед робітників промисловості становила 35,9%». 2. «Житлові й побутові умови населення, незважаючи на значні масштаби будівництва, залишалися важкими. Мільйони сімей жили в бараках, перенаселених «комуналках», не пристосованих для життя підвальних приміщеннях...»
А Відображено в обох уривках.

262. «Операція «Вісла» – це Б примусове виселення українського населення з його етнічних земель на сході Польщі до її західних воєводств, здійснене польським урядом у 1947 р.

263. Перелік яких термінів і понять потрібно використовувати, характеризуючи процесс радянізації західних областей України після Другої світової війни? Г Індустріалізація, колективізація, «культурна революція», депортації, репресії.

264. Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-хроків) полягалав Б уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР.

265. Укажіть прізвища діячів, які відіграли важливу роль у розвитку культури України в другій половині 1940 – напочатку 1950-хроків? 1. О. Гончар 2. В. Сосюра 5. Ю. Яновський В 1, 2, 5

266. Для якого періоду історії України були характерними такі висловлювання? «Зворотною стороною буржуазного націоналізму є безрідний космополітизм, що проявляється в плазуванні перед буржуазною культурою і в низькопоклонстві перед іноземщиною». Б другої половини 1940 – початку 1950-хроків

267. Що було однією зі складових політики десталінізації (1953 – 1964 рр.)? Г Ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених.

268. «Реабілітація» – це В виправдання, відновлення в правах неправильно звинувачених, зганьблених чи засуджених осіб.

269. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. «Упродовж 1953 – 1958 рр. Державні закупівельні ціни в Українській РСР для колгоспів на продукти сільського господарства збільшилися загалом втричі, зокрема на зерно – у 7 разів, на картоплю – у 8, на продукти тваринництва – у 5,5 раза. Дозволено видавати колгоспникам грошовий аванс – 25% коштів, що отримували колгоспи відреалізації худоби та продуктів тваринництва». Заходи, вжитіпартійно-державнимкерівництвомУРСР, передбачали Г посилення матеріальної зацікавленості селян у суспільному виробництві.

270. Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництвав 1950 – середині 1960-х років вплинули на життєвий рівень населення України? 3. Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва. 5. Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників. 6. Підвищення рівня оплати праці, упровадження п’ятиденного робочого тижня. Г 3, 5, 6

271. «Раднаргоспи» – це Г органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували промисловістю та будівництвом у межах економічних районів.

272. Управління галузями народного господарства УРСР через систему раднаргоспів здійснювалося впродовж В 1957 – 1965 рр.

273. Децентралізація управління промисловістю вдругій половині 1950-х років відбулася в наслідок А упровадження системи рад народного господарства (раднаргоспів).

274. Яка зміна в економічному розвитку України в другій половині 1950 – першій половині 1960-х років пов’язана зі створенням раднаргоспів? Б Раціоналізація використання місцевих матеріальних і людських ресурсів.

275. У наслідок упровадження в 1957 р. територіального принципу управління народним господарством В поглиблено регіональну спеціалізацію.

276. Якими рішеннями в галузі сільського господарства політика керівництва УРСР в добу «відлиги» відрізнялася від політики в період післявоєнної відбудови? 2. Розширення площ посівів кукурудзи. 3. Скорочення розмірів присадибних ділянок колгоспників. В 2, 3

277. До виконання яких завдань долучилася Україна, ставши членом ЮНЕСКО в 1954 р.? Б Сприяти зміцненню миру та безпеки шляхом розширення співробітництва народів у галузях освіти, науки, культури та інформації.

278. У яких роках в українській науці відбулися описані нижче зрушення? «В Інституті надтвердих матеріалів виготовлено перші штучні алмази, у Фізико-технічному інституті побудовано найбільший у світі на той час прискорювач електронів, в Інституті фізики розгорнулися дослідження в галузі фізики атомного ядра завдяки уведенню в дію ядерного реактора». А 1950-х рр.

279. Виникнення в Україні руху «шістдесятників» зумовлено А лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя.

280. Алла Горська, Іван Драч, Василь Стус – діячі, яких об’єднує В належність до «шістдесятників» в українській культурі.

281. На чию адресу були висунуті такі звинувачення? «Ця «праця» має явний антирадянський характер... в ній зводиться наклеп на національну політику КПРС, робиться спроба... розпалити ворожнечу між українським і російським народами. З цією метою автор вдається до спотворення положень ленінської національної політики, змісту творів класиків марксизму-ленінізму з національного питання». Б І. Дзюби
282. Якого твору О. Гончара стосуються цитовані нижче звинувачення? «...товариш Гончар, зрілий майстер художнього слова, автор відомих творів «Прапороносці», «Людина і зброя», в своєму новому романі... як в кривому дзеркалі змалюва впрацю, побут та духовний світ металургів і колгоспників Подніпров’я, провівши ворожий водорозділ між керівниками та масами». В «Собор»

283. Яка особливість економічного розвитку України 1970 – початку 1980-х років підтверджується поданими нижче даними? «У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних енергоблоків, продукувалося близько 40% усієї радянської сталі, 34% вугілля, 51% чавуну. ...частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29%, тоді як у розвинутих країнах цей показник сягав 50–60% і більше». Б деформованість структури економіки

284. Які явища були характерні для суспільного розвитку України в 1970 – на початку 1980-х років? 2. Загострення житлової проблеми, наростання товарного дефіциту. 3. Прискорення темпів зростання реальних доходів населення. В 2, 3

285. Яке поняття є зайвим в логічному ланцюжку: «відлига – застій – дисидентство – перебудова»? В дисидентство

286. Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод пов’язано з Г проведенням Наради з безпеки та співробітництва в Європі.

287. Які цілі діяльності Української Гельсінської групи? 1. Ознайомлювати світове співтовариство з фактами порушення прав людини в Україні. 3. Ознайомлювати українську громадськість із Загальною декларацією прав людини. В 1, 3

288. Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 – першій половині 1980-хроків? А Мирний, ненасильницький характер боротьби.

289. Через «самвидав» упродовж 1970 – початку 1980-х років розповсюджувалась інформація А «...про порушення свободи слова, судові і позасудові репресії в Україні, становище українських політв’язнів у тюрмах і таборах...»

290. Головне завдання діяльності Української Гельсінської групи В ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини в Україні.

291. Леонід Осика, Юрій Іллєнко, Іван Миколайчук здійснили вагомий внесок у розвиток Г кіномистецтва.

292. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. «У зараженному радіацією Чорнобилі влаштовували «показушні» весілля, фальшиві гулянки, паради. У дні всенародної жалоби було влаштовано першотравневу демонстрацію на Хрещатику в Києві, де оголені діти, нічого не підозрюючи, танцювали перед трибунами, потішаючи тих, котріз нали – зобов’язані були знати! –весь трагізм ситуації, що склалася...» Зазначені вище заходи проводилися партійно-державним керівництвом з метою В приховати факт вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС і реальні масштаби та наслідки катастрофи.

293. У якому році в СРСР відбулося святкування тисячоліття хрещення Русі? В 1988 р.

294. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства другої половини 1980-хроків? 1. «Прискорення, гласність та «очищення» соціалізму від негативних нашарувань минулого. Ось головні завдання. Так вимагає час і іншої альтернативи для нас немає». 2. «Замість цивілізованого переходу до ринку варварськими методами відбувається первісне нагромадження капіталу. Відбувається тотальна криміналізація суспільного життя». А Відображено в обох уривках.

295. Важливим кроком до об’єднання національно-демократичних сил наприкінці 1980-х років було В формування всеукраїнської організації – Народного руху України за перебудову.

296. Запровадження багатопартійної системи в УРСР стало можливим завдяки А скасуванню статті Конституції УРСР про керівну роль КПУ в суспільстві.

297. Проведення Народним рухом України акції «Українська хвиля» (1990р.) – утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва – присвячувалося Б проголошенню Акта злуки УНР і ЗУНР.

Це також не все. Далі див. за 31.05.2010

Comments